mes
Krepšelis
0 prekės
Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pagrindinis IPrivatumo politika
Kategorijos
Teka: 08:20
Leidžiasi: 15:57
Ilgumas: 7:37
10 Mėnulio diena
Teka: 13:12
Leidžiasi: 01:26
Medžiojami gyvūnai
Taurieji elniai
Taurieji elniai

08.15-02.01 Patinai,  jaunikliai ir patelės 10.01-01.15. Tik selekcininkams.

Briedžiai
Briedžiai

09.01-12.15 Patinai. Tik selekcininkams. 
Antramečiai - 09.01-02.01. Jaunikliai -10.01-02.01. Patelės - 10.01-11.15

Danieliai
Danieliai

10.01-02.01 Patinai. Tik selekcininkams
Jaunikliai 10.01-02.01. Patelės 10.01-12.31

Šernai
Šernai

Visus metus
Medžiojama varant 10.15-02.01

Vilkai
Vilkai

10.15-04.01 
Išnaudojus nustatytą limitą medžioklė nutraukiama.

Lapės, Mangutai, Paprastieji šakalai, Paprastieji meškėnai, Kanadinės audinės, Nutrijos, Ondatros
Lapės, Mangutai, Paprastieji šakalai, Paprastieji meškėnai, Kanadinės audinės, Nutrijos, Ondatros

Visus metus

Bebrai
Bebrai

08.01-04.15

Didžiosios ir Rudagalvės antys, Kryklės, Krykuolės
Didžiosios ir Rudagalvės antys, Kryklės, Krykuolės

08.15-12.15

Miškinės ir Akmeninės kiaunės, Juodieji šeškai
Miškinės ir Akmeninės kiaunės, Juodieji šeškai

07.01-04.01

Pilkieji kiškiai
Pilkieji kiškiai

11.03-02.01

Kovai, Pilkosios varnos
Kovai, Pilkosios varnos

07.01-03.01

Želmeninės ir Baltakaklės žasys
Želmeninės ir Baltakaklės žasys

09.01-12.15

Fazanai
Fazanai

09.01-05.01

metų kalendorius

Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas

OKSALIS UAB

Juridinio asmens kodas 121946154

Adresas Žukausko g. 17, 08234LT-09313 Vilnius

Toliau vadinamas - Oksalis.


2. Kontaktinis asmuo

Gailė Eglė Skardžiūtė

Kalvarijų g. 21, LT-09313 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris +370 654 76226

El. paštas gaile@oksalis.lt


3. Asmens duomenų bazės pavadinimas

Klientų ir rinkodaros asmens duomenų bazė 


4. Duomenų subjektų grupė

Oksalio klientų direktoriai ir atstovai, galutiniai vartotojai, potencialūs klientai ir potencialūs galutiniai vartotojai bei jų atstovai (toliau kartu vadinami Klientu (-ais).


5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas 

Oksalis vykdydamas licencijuojamą ūkinę komercinę veiklą - prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, laikosi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo, tvarko savo ginklų apskaitą ir Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka teikia duomenis Ginklų registrui, E. Policijai. 

Šios asmens duomenų bazės tikslas yra prekyba, e-prekyba, rinkodara ir bendravimas su Klientais bei Oksalio ryšių su Klientais, įskaitant Klientų asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais, valdymas:

Oksalio įsipareigojimų savo Klientams vykdymas bei valdymas;

Pasiūlymų ir kainų skelbimų bei kitų įpareigojančių ir neįpareigojančių dokumentų valdymas, tvarkymas ir pateikimas;

Ryšių su klientais palaikymas ir plėtojimas, kūrimas;

Klientų lojalumo programų valdymas ir tvarkymas;

rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant Klientus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;

Oksalio gaminių ir paslaugų Klientams tiekimas bei gaminių ir paslaugų kokybės, funkcionalumo ir saugos užtikrinimas;

visų su gaminiais susijusių atsakomybių valdymas ir tvarkymas;

Oksalio paslaugų ir gaminių plėtojimas;

Sąskaitų išrašymas;

Duomenų Ginklų registrui teikimas.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas yra paremtas teisėtais Oksalio interesais. Be to, Oksalis gali siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus Klientams remiantis duomenų subjekto sutikimu.

Klientų, galutinių vartotojų ir vartotojų asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikia pirmiau išvardytais tikslais, tačiau paprastai ne ilgiau kaip dešimt metų. Potencialių klientų ir potencialių galutinių vartotojų asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikia pirmiau išvardytais tikslais, tačiau paprastai ne ilgiau kaip dvejus metus.

Asmens duomenys renkami tik tokia apimtimi, kuri yra būtina aukščiau minėtiems tikslams įgyvendinti.


6. Asmens duomenų bazės turinys

Renkami Pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas. Jei perkama prekė Speciali, papildomai Pirkėjas turi nurodyti savo asmens kodą, leidimo įsigyti Specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą ir leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

Darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti aukščiau nurodytus asmens duomenis:

E-komercijos vadovė.


7. Įprasti informacijos šaltiniai

Duomenys visų pirma renkami iš paties duomenų subjekto. Tinkamai informavus asmens duomenų subjektą bei remiantis taikomų teisės aktų nuostatomis, kai kuriais atvejais asmens duomenys gali būti renkami iš kitų šaltinių, o ne tiesiogiai iš duomenų subjekto. 

Vadovaujantis taikomomis teisės aktų nuostatomis, Oksalis informuoja kiekvieną subjektą apie duomenų šaltinius, įskaitant bet kokius trečiųjų šalių šaltinius, surinktų duomenų tvarkymą, bei supažindina su surinktų asmens duomenų turiniu.

Duomenis į asmens duomenų registrą įveda duomenų subjektai arba Oksalio darbuotojai.


8. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas už ES / EEE ribų 

Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose, kurie gali tvarkyti duomenis Oksalio vardu.

Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su pakeitimais.

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę prieiti prie visų savo asmens duomenų, kuriuos turi Oksalis, nebent taikomi kokie nors apribojimai.

Kiekvienas duomenų subjektas taip pat gali atsiimti bet kokį savo anksčiau pateiktą sutikimą ir prieštarauti visai tiesioginei rinkodarai.


9. Duomenų subjektų teisės

Jei netaikomi jokie apribojimai, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę susipažinti su visais asmens duomenimis, kuriuos Oksalis apie jį surinko. 

Kiekvienas duomenų subjektas taip pat turi teisę reikalauti, kad Oksalis ištaisytų, pašalintų ar nebenaudotų klaidingų, nereikalingų, neišsamių ar pasenusių asmens duomenų. Kiekvienas duomenų subjektas taip pat gali atsiimti anksčiau jo suteiktą sutikimą ir prieštarauti bet kokiai tiesioginei rinkodarai. 

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų visus su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamento 2016/679, 17 straipsnyje nurodytų priežasčių.

Visi prašymai turėtų būti siunčiami kontaktiniam asmeniui, nurodytam 2 skyriuje. Oksalis nagrinėja visus prašymus kiek galima greičiau. Oksalis įsipareigoja į duomenų subjekto prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir nurodyti priežastis, kai jis neketina patenkinti bet kurių tokių prašymų. Laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Oksalis per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

Jei Oksalis nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų valdytojas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone. Kiekvienas duomenų subjektas, nepatenkintas Oksalis priimtu sprendimu ar veiksmais, turi teisę pateikti skundą jo šalies duomenų apsaugos institucijai.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams arba duomenų subjektas pareikalauja asmens duomenis pašalinti, jie turi būti nedelsiant sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. Oksalis įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų toliau naudojami jokiais tikslais ir duomenys būtų sunaikinami tokiu būdu, kad jų negalėtų perskaityti nei kiti asmenys, nei IT sistemos.


10. Asmens duomenų saugos principai. Techninės ir organizacinės valdymo priemonės

Oksalis užtikrina, kad bendrovėje būtų įdiegtos ir taikomos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės. Be to, Oksalis užtikrina, kad bet koks asmens duomenų, apibrėžtų šioje asmens duomenų bazėje, perdavimas ar atskleidimas bet kokiai trečiajai šaliai būtų vykdomas Oksalis užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal susitarimus ar kitais įstatymų numatytais būdais.

Oksalis užtikrina patalpų, kuriuose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. Oksalis imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Oksalis nepagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Oksalis nepagrįstai nedelsdamas praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui. Pranešimai asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju teikiami pagal Reglamentą (2016/679).

Techninės valdymo priemonės

Fizinės medžiagos saugomos ribotos prieigos užrakinamose erdvėse. Visos IT sistemos apsaugotos operacinės sistemos apsaugos programine įranga. Norint patekti į sistemą būtina įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.

Organizacinės valdymo priemonės

Asmens duomenys naudojami esant atitinkamam nurodymui tą daryti, o prieiga prie IT sistemų, įskaitant asmens duomenis, suteikiama tik tiems asmenims, kurie turi šių asmens duomenų prieigos teisę, suteiktą atsižvelgiant į jų darbo užduotis ar pareigas, ir kuriems taikomi asmens duomenų konfidencialumo reikalavimai.

11. TINKLAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas Kam naudojamas slapukas? Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims
PHPSESSID Sukuria unikalų vartotojo sesijos ID kiekvieną kartą prisijungus prie internetinės svetainės, vartotojo veiksmams sveteinėje vykdyti Unikalus ID numeris Ne
_ga Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris Taip
_gat Naudojamas Google Analytics, užklausų dažnumo matavimui Skaitinė reikšmė ("1") Taip
_gid Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris Taip
currency Naudojamas pasirinktos svetainės valiutos atvažinimui valiuta ("EUR") Ne
language Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos atpažinimui kalba ("lt") Ne
hidePopup Naudojamas atpažinti, ar vartotojas uždarė naujienlaiškių langą Skaitinė reikšmė ("1") Ne


12. Baigiamosios nuostatos

Šių taisyklių nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimą, gali būti laikomas civilinės, administracinės, baudžiamosios teisės arba darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Oksalis turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias taisykles. 

Su šiomis taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

Susisiekite su mumis
* – privalomi laukai
Naujienlaiškio prenumerata
Užsiprenumeruokite naujienlaiškį ir naujienas sužinokite pirmieji!
Daugiau nerodyti

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.