mes
Krepšelis
0 prekės
Jūsų prekių krepšelis tuščias
Pagrindinis IPirkimo Taisyklės
Kategorijos
Teka: 08:17
Leidžiasi: 15:59
Ilgumas: 7:41
8 Mėnulio diena
Teka: 12:54
Leidžiasi: 00:00
Medžiojami gyvūnai
Taurieji elniai
Taurieji elniai

08.15-02.01 Patinai,  jaunikliai ir patelės 10.01-01.15. Tik selekcininkams.

Briedžiai
Briedžiai

09.01-12.15 Patinai. Tik selekcininkams. 
Antramečiai - 09.01-02.01. Jaunikliai -10.01-02.01. Patelės - 10.01-11.15

Danieliai
Danieliai

10.01-02.01 Patinai. Tik selekcininkams
Jaunikliai 10.01-02.01. Patelės 10.01-12.31

Šernai
Šernai

Visus metus
Medžiojama varant 10.15-02.01

Vilkai
Vilkai

10.15-04.01 
Išnaudojus nustatytą limitą medžioklė nutraukiama.

Lapės, Mangutai, Paprastieji šakalai, Paprastieji meškėnai, Kanadinės audinės, Nutrijos, Ondatros
Lapės, Mangutai, Paprastieji šakalai, Paprastieji meškėnai, Kanadinės audinės, Nutrijos, Ondatros

Visus metus

Bebrai
Bebrai

08.01-04.15

Didžiosios ir Rudagalvės antys, Kryklės, Krykuolės
Didžiosios ir Rudagalvės antys, Kryklės, Krykuolės

08.15-12.15

Miškinės ir Akmeninės kiaunės, Juodieji šeškai
Miškinės ir Akmeninės kiaunės, Juodieji šeškai

07.01-04.01

Pilkieji kiškiai
Pilkieji kiškiai

11.03-02.01

Kovai, Pilkosios varnos
Kovai, Pilkosios varnos

07.01-03.01

Želmeninės ir Baltakaklės žasys
Želmeninės ir Baltakaklės žasys

09.01-12.15

Fazanai
Fazanai

09.01-05.01

metų kalendorius

Pirkimo Taisyklės

 UAB „Oksalis“ elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 

Sąvokos:

Prekė – tai paprastos ir specialios prekės

Specialios prekės - tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas,  išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).

Paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir OKSALIS UAB (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

   1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

   1.3.2. juridiniai asmenys;

1.4 Pirkėjas gali pirkti UAB ,,Oksalis“ elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

   1.4.1 internetu užsiregistruodamas UAB ,,Oksalis“ elektroninėje parduotuvėje.

   1.4.2 internetu nesiregistruodamas UAB ,,Oksalis“ elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Apribojimai taikomi Specialių prekių įsigijimui:

1.5.1. Specialias prekes gali įsigyti asmenys turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedelius, šaudmenis. Specialių prekių pirkimas galimas tik Pirkėjui Pardavėjo elektronės parduotuvės sistemoje pasirašant mobiliuoju parašu.

1.5.2. 4 kategorijos pirotechnikos gaminius įsigyti leidžiama tik juridiniams asmenims.

 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes. 

2.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo UAB ,,Oksalis“ elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei pirkdamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.7. Jei Prekė yra Speciali, Pirkėjas (fizinis asmuo), ją priimdamas, įsipareigoja pateikti originalius savo Asmens tapatybės dokumentą bei Leidimą Specialiai prekei. Jei Specialią prekę perka juridinis asmuo, įgaliotas prekę priimti asmuo įsipareigoja pateikti originalius savo Asmens tapatybės dokumentą, Leidimą Specialiai prekei, įgaliojimą ir darbuotojo pažymėjimą.

 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui. 

3.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.


 

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Mygtuko ,,Patvirtinti užsakymą“ paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, atlikęs mokėjimą, per 1 (vieną) darbo dieną gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.

4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

   4.5.1 Automatizuota atsiskaitymų sistema - pirkėjas užsakymo pabaigoje nukreipiamas į automatizuotą atsiskaitymų sistemą. Atliktas mokėjimas yra fiksuojamas Pirkėjo užsakymų istorijoje. Neatlikus mokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.

   4.5.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas. Galioja tik Juridiniams asmenims.

4.6. Pirkėjas, pirkdamas Specialią prekę, formuodamas užsakymą, sistemoje privalo suvesti šiuos duomenis:

4.6.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, asmens kodą, el.pašto adresą, savo adresą, telefono numerį, leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

4.6.2 Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, el.pašto adresą, buveinės adresą, telefono numerį, PVM mokėtojo kodą, leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą. Taip pat būtina užpildyti asmens, įgalioto priimti prekes duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el.pašto adresą, telefono nr., leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

4.7. Pirkėjas, pirkdamas Specialią prekę, Pardavėjo elektroninės parduotuvės sistemoje suvedus reikiamus duomenis, privalo mobiliuoju parašu patvirtinti pateiktų  duomenų teisingumą bei tai, kad jis susipažino ir sutinka su Pardavėjo elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo  taisyklėmis.

 

 

5. Prekių pristatymas:

Paprastos  prekės
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti iš Pardavėjo asmeniškai parduotuvėje, sistemoje privaloma nurodyti Pirkėjo pageidaujamą UAB ,,Oksalis“ parduotuvę.

5.3 Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti Pirkėjo pageidaujamą terminalą.

5.4. Prekės pristatymo terminas yra nurodytas prekės aprašyme. Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ir  ji yra užsakoma, dėl tikslaus pristatymo termino Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visais atvejais patvirtinimas apie užsakymo vykdymą Klientui siunčiamas tik gavus apmokėjimą į UAB ,,Oksalis“ sąskaitą. Asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojantį Asmens tapatybės dokumentą. Prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui.

5.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba Pardavėju  patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę, asortimentą. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo Pardavėjo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Kurjeriui arba Pardavėjui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.

5.7. Prekės, kurias įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys nuo 18 metų, gali būti atsiimamos UAB ,,Oksalis“ parduotuvėse arba kurjerio pagalba pristatomos į namus. Atsiimant prekę privaloma pateikti tapatybę ir amžių įrodantį asmens dokumentą.

 

Specialios prekės

5.7. Specialios prekės gali būti pristatomos Pardavėjo Pirkėjo nurodytu adresu, arba Pirkėjo atsiimamos pasirinktoje UAB ,,Oksalis“ parduotuvėje.

5.7.1 Asmeniui, atsiimančiam specialią prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojančio Asmens tapatybės dokumento ir Leidimo Specialiai prekei originalus. Speciali prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui, pasirašant prekių priėmimo – perdavimo aktą. Jeigu Speciali prekė perkama juridinio asmens, įgaliotam asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojančio Asmens tapatybės dokumento, Leidimo Specialiai prekei, įgaliojimo ir darbuotojo pažymėjimo originalus.

5.8. Pardavėjui per 5 d.d. neįteikus Specialios prekės Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės, prekė perduodama saugoti į UAB ,,Oksalis“ ginklų saugyklą. Pirkėjas bet kada gali atsiimti prekę, apmokėjęs sąskaitą už saugojimo paslaugas. Ginklų saugyklos įkainiai nurodyti www.oksalis.lt tinklalapyje. Saugojimo kainai viršijus Specialios Prekės kainą, prekė grąžinama Pardavėjui. Sutartiniai santykiai tarp Šalių nutraukiami dėl Pirkėjo kaltės. Pinigai, sumokėti už prekę, Pirkėjui negrąžinami.

5.9. Kiti Specialių prekių pristatymo terminai ir sąlygos aprašyti 6.4 – 6.6 punktuose imtinai.

                                                                                                                                

6. Prekių kokybė, garantijos

6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1 Tinkamos kokybės Specialios prekės – ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriems įsigyti reikalingas leidimas, yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR CK XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu  Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR CKXVIII1 skyriaus nuostatomis.

7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis LR CK 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Prekių grąžinimo aktą.

7.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

   7.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);

   7.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

   7.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

   7.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

   7.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

7.5. Gražinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3.-7.5 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.7. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą.

7.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.9. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.

7.10. Prekės grąžinamos adresu UAB „Oksalis“, Verkių g. 39, Vilnius LT-09109.

7.11. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis adresu UAB „Oksalis“, Verkių g. 39, Vilnius LT-09109.

7.12. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, www.vvtat.lt

 

8. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

8.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jei perkama prekė Speciali, papildomai Pirkėjas turi nurodyti savo asmens kodą, leidimo įsigyti Specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą ir leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

8.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1. punkte pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

Susisiekite su mumis
* – privalomi laukai
Naujienlaiškio prenumerata
Užsiprenumeruokite naujienlaiškį ir naujienas sužinokite pirmieji!
Daugiau nerodyti

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.